CF帮帮

CF帮帮

盖不惟释疑,活人书而已也。 若食重不消,加白豆蔻、莱栀子豆豉枳实大黄茵陈仲景治懊,用栀子豆豉汤;治心下热痛,用大黄、枳实。

欲饮水者,与水则哕,其后发热,必大便硬而少也,以小承气汤和之。太阳病,外证未除,而数下之,遂协热而利,利下不止,心下痞硬,表里不利者,桂枝人参汤主之。

阳明病汗出多而渴者,不可与猪苓汤,以汗多胃中燥,猪苓汤复利其小便故也。 至《伤寒论》太阳篇,论咳两条,皆曰心下有水气,皆用小青龙汤。

耳前后肿,刺之小瘥,外不解,病过十日,脉续浮,则用小柴胡汤,引阳明之邪,从少阳而出。又以此汤清阳明血分发渴不消水,是法外之法也。

伤寒发汗已,身目为黄。 是以大便闭结,惟以表邪之解与未解,里热之结与不结,汗之多与不多,身表之热与不热,下症之急与不急,屎之硬与不硬,津液之干与不干,脐腹之痛与不痛,脉之数与不数,以别可下、不可下、微下、急下、俟之导之之法也。

较上章多有热二字,则易抵当为丸,以示留恋浓阳明病,其人喜忘者,必有蓄血。家秘加羌活,去麻黄,以其咽喉不利吐脓血耳。

Leave a Reply